1606 Zitvatorok Antlaşmasının önemi nedir?

1606 Zitvatorok Antlaşması’nın Önemi:

 1. Osmanlı’nın Askeri Gücünü Göstermesi: Antlaşma, 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı’nı Osmanlı’nın lehine sona erdirdi. Bu durum, Osmanlı’nın hala güçlü bir askeri güce sahip olduğunu gösterdi.
 2. Toprak Kazanımları: Eğri ve Kanije gibi önemli kaleler Osmanlı topraklarına katıldı. Bu kazanımlar, Osmanlı’nın Orta Avrupa’daki hakimiyetini sağlamlaştırdı.
 3. Barış Dönemi: Antlaşma, 15 yıl süren bir savaşın sona ermesini sağlayarak bölgede barış ve istikrar ortamının oluşmasına katkıda bulundu.
 4. Ticaretin Artması: Antlaşma ile birlikte Osmanlı ve Avusturya arasındaki ticaret hacmi arttı. Bu durum, her iki devletin ekonomisine de katkı sağladı.
 5. Diplomatik İlişkilerin Gelişmesi: Antlaşma, Osmanlı ve Avusturya arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişmesine zemin hazırladı.
 6. Avusturya’nın Tehdit Algısının Azalması: Antlaşma, Avusturya’nın Osmanlı tehdidine karşı algısını bir nebze olsun yumuşattı.
 7. Avrupa’daki Güç Dengesi: Antlaşma, Avrupa’daki güç dengesini Osmanlı’nın lehine çevirdi.
 8.  Erdel Prensliği’nin Statüsü: Antlaşma, Erdel Prensliği’nin Osmanlı’ya bağlı özerk bir devlet olarak statüsünü teyit etti.
 9. Osmanlı’nın Yükselme Döneminin Sonu: Antlaşma, Osmanlı’nın yükselme döneminin sona erdiğinin ve gerileme döneminin başladığının bir göstergesi olarak yorumlanır.
 10. Gelecekteki Savaşlar: Antlaşma, gelecekteki Osmanlı-Avusturya savaşlarının tohumlarını da ekmiştir.

1606 Zitvatorok Antlaşmasının önemli sonuçları nelerdir?

1606 Zitvatorok Antlaşması, Osmanlı ve Avusturya için önemli sonuçları olan bir barış antlaşmasıdır. Antlaşma, Osmanlı’nın askeri gücünü göstermiş, toprak kazanımları sağlamış ve barış ortamının oluşmasına katkıda bulunmuştur. Antlaşma, aynı zamanda Osmanlı’nın yükselme döneminin sona erdiğinin ve gerileme döneminin başladığının da bir göstergesi olarak yorumlanır.

Hangi antlaşma ile Avusturya Osmanlı Devletinin üstünlüğünü kabul etmiştir?

Avusturya’nın Osmanlı’nın üstünlüğünü kabul ettiği bazı önemli antlaşmalar şunlardır:

 1. 1533 İstanbul Antlaşması: Bu antlaşma ile Avusturya, Kanuni Sultan Süleyman’a yıllık haraç vermeyi kabul etti.
 2. 1547 Edirne Antlaşması: Bu antlaşma ile Avusturya, Macaristan’ın Osmanlı hakimiyetini kabul etti.
 3. 1568 İstanbul Antlaşması: Bu antlaşma ile Avusturya, Habsburg Hanedanı’nın Osmanlı padişahlarına bağlılığını kabul etti.
 4. 1606 Zitvatorok Antlaşması: Bu antlaşma ile Avusturya, Osmanlı’nın Orta Avrupa’daki hakimiyetini kabul etti.

1606 Zitvatorok Antlaşması kim imzaladı?

1606 Zitvatorok Antlaşması, Osmanlı Devleti ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu arasında imzalanmıştır. Antlaşma, 11 Kasım 1606 tarihinde Tuna Nehri’nin bir kolu olan Zitvatorok Nehri’nin (Zitava) ağzında imzalanmıştır.

Osmanlı Devleti adına antlaşmayı Sadrazam Sokolluzade Lala Mehmed Paşa, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu adına ise Arşidük Matthias imzalamıştır.

Antlaşmanın imzalanmasında rol oynayan diğer önemli kişiler şunlardır:

 1. Kuyucu Murad Paşa: Osmanlı ordusunun komutanıydı ve antlaşma müzakerelerinde önemli rol oynadı.
 2. II. Rudolf: Kutsal Roma Cermen İmparatoru’ydu ve antlaşmayı onayladı.
 3. Bocskay İstefan: Erdel Prensi’ydi ve Osmanlı’nın müttefiki olarak antlaşmada yer aldı.

1606 Zitvatorok Antlaşması, 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı’nı sona erdirmiş ve iki devlet arasında 20 yıllık bir barış dönemi başlatmıştır.

Zitvatorok antlaşmasının önemli maddeleri nelerdir?

1606 Zitvatorok Antlaşması’nın Önemli Maddeleri:

Toprak Sınırları:

 1. Eğri ve Kanije kaleleri Osmanlı’ya bırakıldı.
 2. Habsburg Hanedanı, Osmanlı padişahlarına bağlılığını kabul etti.
 3. Erdel Prensliği’nin Osmanlı’ya bağlı özerk bir devlet statüsü teyit edildi.

Ticaret:

 1. Osmanlı ve Avusturya tebaası birbirlerinin topraklarında serbestçe ticaret yapabileceklerdi.
 2. Habsburg gemilerine Karadeniz’de serbest dolaşım hakkı tanındı.

Din Özgürlüğü:

 1. Habsburg Hanedanı’nın egemen olduğu topraklardaki Müslümanlara din özgürlüğü tanınacak.
 2. Osmanlı topraklarındaki Habsburg tebaası da aynı haklara sahip olacak.

Diğer Maddeler:

 1. Esirler karşılıklı olarak serbest bırakıldı.
 2. Antlaşmaya uymayan tarafa tazminat ödeme yükümlülüğü getirildi.

Zitvatorok Antlaşması’nın 3 maddesi nedir

1606 Zitvatorok Antlaşması nedir


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap